Algemene Voorwaarden
Algemeen
Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Verkoper: Compusat, gevestigd te Moerdijk;
 2. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan de verkoper, blijkens een koopovereenkomst, opdracht heeft gegeven tot het leveren van goederen.
Toepasselijkheid

Artikel 2
 1. De koopovereenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie blijkt, dat de koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden, doordat de koper alleen een bestelling kan plaatsen mits hij verklaart onze algemene voorwaarden gelezen te hebben en accepteert.
 2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de koopovereenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
Wijzigingen

Artikel 3
 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts, behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel, van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen,
 2. Verkoper heeft het recht de overeengekomen koopprijs te verhogen, indien door derden kostprijsverhogende kosten aan verkoper worden doorberekend met betrekking tot de levering van in de koopovereenkomst omschreven goederen. Verkoper zal koper hierover schriftelijk informeren.
 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil aanwezig, waarop artikel 17 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.
Kwaliteit en omschrijving

Artikel 4
 1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) koopovereenkomst omschreven.
 2. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.
 3. De verkoper staat er niet niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
Verpakking en verzending

Artikel 5
 1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.
 2. De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de koopovereenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.
 3. Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers e.d. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden e.d. terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is.
Opslag

Artikel 6
 1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
 2. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten, welke de koper inzake deze levering in rekening worden gebracht, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
Eigendomsovergang en risico

Artikel 7
 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bestaat bij de verkoper omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 5 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Indien de goederen ingevolge artikel 5 lid 2 reeds geleverd zijn, is de verkoper bevoegd terstond deze goederen terug te halen. Bij gerede twijfel omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de koper is ten alle tijde aansprakelijk voor de door de verkoper te lijden en geleden schade en de te maken en gemaakte kosten.
 4. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 5 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.
 5. Indien de koper zonder een door de verkoper aanvaarde reden, weigert de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal verkoper het recht hebben zonder rechterlijke tussenkomst de koop-overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van de door verkoper te lijden en geleden schade en te maken en gemaakte kosten.
Tijdstip van levering

Artikel 8

De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de koopovereenkomst (standaard 30 dagen). Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de koopovereenkomst heeft bevestigd, tenzij een artikel niet meer voorradig is, dan wel, niet meer geleverd kan worden.

Overmacht

Artikel 9
 1. De in artikel 8 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
Garantie

Artikel 10
 1. De verkoper stelt zich, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel, zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan en door de goederen optredende tijdens de in de koopovereenkomst vermelde garantieperiode, dan wel, indien geen garantieperiode is overeengekomen, gedurende zes maanden na de feitelijke aflevering aan koper, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing, daarin begrepen het gebruiken van onderdelen welke niet door de verkoper zijn geleverd, of anderszins onoordeelkundig gebruik.
 2. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van de verkoper.
 3. Garantie voor goederen, die niet door verkoper zijn vervaardigd, beperkt zich tot de garantie welke verkoper bij zijn leveranciers heeft kunnen bedingen.
 4. Indien de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met de verkoper gesloten koopovereenkomst niet nakomt, welke verplichtingen bij een beroep op garantie onverminderd blijven gelden, wordt ieder recht op garantie opgeschort totdat koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Het recht op garantie vervalt indien de koper niet binnen een maand nadat het recht op garantie is ontstaan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de met de verkoper gesloten koopovereenkomst, is nagekomen.
 5. De garantie op smartcards loopt via de aanbieder van het desbetreffende pakket. Neemt u contact op met de aanbieder van dit pakket betreffende de garantiebepalingen.
 6. Wanneer blijkt dat een artikel niet naar behoren werkt wordt door de koper eerst contact opgenomen met compusat. Wij accepteren geen reparaties indien deze niet vooraf aangemeld zijn. Het artikel wordt, op kosten van de koper, naar compusat verzonden. Bijgevoegd is een duidelijke klachtomschrijving.
 7. De garantie vervalt wanneer blijkt dat de koper artikel zelf heeft geprobeerd te repareren. Alle kosten die gemaakt worden om het artikel te verzenden en repareren zijn dan voor de koper.
 8. Wanneer blijkt dat het artikel defect is geraakt door ondeskundig gebruik van de koper, dan zijn alle verzendkosten voor rekening van de koper.
Frequentie-wijzigingen en softwarefouten

 1. Wij geven geen garantie op beëindigingen van uitzendingen, frequentie-, satelliet- en/of codering wijzigingen.
 2. Wij accepteren geen aansprakelijkheid op softwarefouten in satellietontvangers en aanverwante artikelen.
Prijs en betaling

Artikel 11
 1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen de Benelux aangewezen.
 2. De koper is verplicht de koopprijs te voldoen voor of op de vervaldatum, welke op de factuur inzake de betreffende levering is vermeld. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en kosten van ingebrekestelling.
 4. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot gerechtelijke of buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 750,-- euro (éénduizend vijfhonderd euro).
 5. De koper, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 6, blijft verplicht tot betaling van de koopprijs op het in lid 2 vermelde tijdstip.
Kennisgeving van bezwaren

Artikel 12
 1. Bezwaren naar aanleiding van de levering van goederen en de daarmee verband houdende facturen of spijtaankopen dienen binnen acht dagen na de levering van de goederen c.q. ontvangst van de facturen schriftelijk aan de verkoper kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van genoemde termijn van acht dagen vervalt elke eventuele aanspraak van de koper op de verkoper, tenzij de verkoper kan aantonen, dat de overschrijding niet aan hem te wijten is.
 2. Verkoper zal naar vermogen de gevolgen van de door hem aanvaarde bezwaren opheffen, dan wel de koper, tegen teruglevering van de betrokken goederen, crediteren voor een evenredig deel van de in artikel 11 lid 1 genoemde koopprijs. Verkoper behoudt het recht om 6% annuleringskosten in rekening of mindering te brengen.
Aansprakelijkheidsbeperking

Artikel 13
 1. Behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel is het bedrag aan schadevergoeding dat voor verkoper uit deze verkoopovereenkomst, dan wel uit de uitvoering daarvan mocht voortvloeien beperkt tot maximaal de in artikel 11 lid 1 genoemde koopprijs. Iedere contractuele aansprakelijkheid of verdere dan wel andere wettelijke aansprakelijkheid, waaronder begrepen die uit onrechtmatige daad, voor middellijk of onmiddellijk door de afnemer geleden schade, uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen bedrijfsschade, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens ten behoeve van personeel van de verkoper dan wel door de verkoper ingeschakelde personen.
 3. Indien ten aanzien van aansprakelijkheidsstelling een verzekeringsuitkering aan de verkoper plaatsvindt, welke hoger is dan de in artikel 11 lid 1 genoemde koopprijs, zal de aansprakelijkheid beperkt worden tot het bedrag van deze uitkering.
Wettelijke vereisten

Artikel 14
 1. De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de koopovereenkomst geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.
 2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.
Ontbinding

Artikel 15
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, surcéance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
Retouren

 1. In het kader van de Wet Kopen op Afstand hebben consumenten bij het doen van aankopen via Internet recht op een "afkoelingsperiode" van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen moet betalen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de retourzending, het advies is dan ook dit aangetekend te doen. Wij maken het aankoopbedrag over zodra wij de producten weer in ons bezit hebben. De voorwaarden die wij stellen is dat u de verpakking niet geopend heeft.
  Compusat is verplicht om binnen 30 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn.
 2. Wanneer u, na 7 werkdagen en binnen 1 maand na aankoop, van de koop wilt afzien hanteren wij een zogenaamde re-stocking fee van 15%. Dit onder voorbehoud van de hieronder genoemde voorwaarden.
 3. De kosten die gemaakt worden om de artikelen met verzekering onze kant op te sturen zijn voor kosten van de koper. De koper betaalt ook de kosten die gemaakt zijn om de artikelen naar hem/haar op te sturen ten tijde van de bestelling.
 4. Artikelen, inclusief verpakkingsmateriaal, welke retour gezonden worden dienen in nieuwstaat en compleet te zijn.
 5. Eventueel geleverde smartcards dienen nog in de verpakking te zitten. Wanneer de smartcard op naam gesteld is, door middel van het opsturen contract naar de programma-aanbieder (bijv. Canal Digitaal), dan kunnen wij deze niet terug nemen.
 6. Software welke uit de verpakking is geweest nemen wij niet terug.
 7. Batterijen dienen ongeopend te zijn.
 8. Wij behouden het recht artikelen die niet in nieuwstaat zijn te weigeren.
Toepasselijk recht

Artikel 16

De koopovereenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.

Arbitrale clausule

Artikel 17
 1. Alle geschillen, voortvloeiende uit de koopovereenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht, bij wijze van arbitrage worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.
 3. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de president van de rechtbank, rechtsprekende in kort geding, en om over te gaan tot het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand te houden.